ALJURE

PRIVACY

Met betrekking tot de werkwijze van Aljure is het volgende van belang:

Privacyverklaring

ALJURE-Legal verwerkt gegevens van haar cliënten en contacten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon dan wel bedrijfsgegevens met persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of (e-mail)adres. Deze persoonsgegevens worden door ALJURE-Legal behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (zakelijke en/of persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een juridisch adviesbureau. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de (klanten)administratie, het innen van gelden, het inwinnen en verzenden van informatie aan of van klanten en/of derden / betrokkenen, het bekend maken van informatie en activiteiten van ALJURE-Legal op de eigen website, het behandelen van geschillen en andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van dossiers en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons)gegevens door ALJURE-Legal verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

ALJURE-Legal kan de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail, persoonlijk en/of middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

ALJURE-Legal bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de casus/overeenkomst beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart ALJURE-Legal de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Nieuwsbrief

ALJURE-Legal verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan info@aljure.com.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die ALJURE-Legal over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@aljure.com of per post aan ALJURE-Legal , postbus 1516, 1300 BM te Almere. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord. Voor meer vragen en klachten omtrent uw privacy kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

Versie 1, 24 mei 2018